• ျမန္မာစာ
  • English
KMA (လမင္းအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ)
KMA (လမင္းအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ)

KMA Construction Company Ltd မွ Plastic formwork မ်ားျဖင့္ Column ႏွင့္ Wall တြင္ အသုံးျပဳထားပုံ

Gallery