• ျမန္မာစာ
  • English
  • ၀၉-၅၁၀၁၅၈၀,၀၉-၉၆၅၁၀၁၅၈၀, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၃, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၅
  • [email protected]
Geo Panel Art

Geo Panel Art

ABS system ျဖင္႕ျပဳလုပ္ထားေသာGeoPanel Art ဆိုသည္႕ Product ကို Concrete wall မ်ားတြင္အကြက္ေဖာ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။GeoPanel ျဖင္႕တဲြဆက္အသံုးျပဳမည္ဆိုပါကhighproductivity textured concrete wall အျဖစ္ရရွိနိုင္သည္႕ Formwork အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္သည္။ထို Product အားအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင္႕အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန္၊သက္သာ၍ concrete မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေက်ာက္စရစ္တံုးမ်ား ျမွပ္၍အလွဆင္ထားသကဲကသို႕ရရွိပါသည္။

GeoPanel Art တပ္ဆင္ပုံ

GEOPANEL ART®မ်ားကို tie-rods and washersမ်ားအသံုးျပဳ၍ GeoPanelART® 120 × 60CM (4’ × 2’) အခ်ပ္မ်ားနွင္႕ တြဲဆက္အသံုးျပဳရပါမည္။ထိုသို႕ အသံုးျပဳရာတြင္ Concrete wall မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာမြတ္ျခင္းအားထိခိုက္မႈမရွိပါ။ GeoPaAtrသည္သယ္ရလြယ္ကူသည္႔အျပင္GeoPanel မွ ခြာလိုက္လ်င္လည္း concrete မ်က္ႏွာျပင္အလွ ဆင္မႈအားထိခိုက္မႈ တစ္စြန္းတစ္စမွ် ရွိမည္မဟုတ္ပါ။...

Read More