• ျမန္မာစာ
  • English
  • ၀၉-၅၁၀၁၅၈၀,၀၉-၉၆၅၁၀၁၅၈၀, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၃, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၅
  • [email protected]
Geoplast ထုတ္ကုန္မ်ား

Geoplast ထုတ္ကုန္မ်ား

Eco Plus Trading ကုမၸဏီသုိ႔ အီတလီႏုိင္ငံ႐ွိ Geo Plast ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမွာ က႑(၃)  မ်ဳိး႐ွိပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- Wall, Slab, Column တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ (၄)မ်ဳိး႐ွိျပီး Geo Tub, GeoTub Panel, Geo Panel, GeoPanel Star တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြးႏွင္႔အားသာခ်က္မ်ား Geo Plus Formwork ကုိ ABS System (Acrilon Butadiene Styrene)တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ Plastic သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယအခုိင္မာဆုံး Plastic ျဖစ္ပါသည္။ Plastic ၏အပူ က်ဳံ႕ႀကြႏႈန္းမွာ (0.05mm)ျဖစ္ျပီး အပူခ်ိန္ခံႏိုင္ရည္စြမ္းမွာ 20 to 80C ခံႏုိင္ရည္ ႐ွိပါသည္။ ဖိအားအေနျဖင့္လည္း (8.53)psi ခံႏုိင္စြမ္းအား ႐ွိပါသည္။ Geo Plus Formwork ပစၥည္းမ်ားကုိ အနည္းဆုံးအႀကိမ္ (100)အထိအသုံးျပဳႏုိင္ျပီး၊ ပစၥည္းမ်ား ကုိလည္း ေပါ့ပါးစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Plastic Formwork ကုိခြာခ်လုိက္သည္ႏွင့္ ေခ်ာေမြေသာမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ရ႐ွိႏုိင္ပါသည္။ Recyclable အေနျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။Formwork တပ္ဆင္ခ်ိန္ (၄၅)မိနစ္ႏွင္. Formwork ခြာခ်ိန္ (၁၅)မိနစ္၀န္းက်င္သာၾကာၿမင္.ပါသည္။ ။ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ Geo Plast Formwork ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ရ႐ွိႏုိင္ပါသည္။

Geo Tub (Column အဝုိင္း)

Geotub Product ကို Column အ၀ိုင္းမ်ားတြင္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာအသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုးထုတ္လုပ္ထားေသာ Plastic Formwork ျဖစ္ပါသည္။မႈလအသံုးျပဳေနက် ျဖစ္ေသာ Cardboard နွင္႔ တျခား products မ်ားနွင္႔မတူဘဲကြဲလြဲထုတ္လုပ္ထားေသာ product ျဖစ္သည္႔အတြက္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း ၊releasing agents မ်ား မပါ၀င္ဘဲျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ နွင္႕ ...

GeoTub Panel (Column ေလးေထာင့္) (Adjust လုပ္လုိ႔မရ)

GeoTub Panel အခ်ပ္မ်ားသည္ recycled plastic မ်ားျဖင့္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထား၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ ရေသာ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်ာက္ပုံးေက်ာက္ခြက္ ျဖစ္ပါသည္။ စတုရန္းႏွင့္ ေလးေထာင့္ပုံစံ တုိင္မ်ား ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ABS plastic system ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး စတီႏွင့္ သက္တမ္းတုိေသာ သစ္ Formwork ...

Geo Panel

Geo Panel သည္ ကြန္ကရစ္တံုးမ်ား ၊ေျမေအာက္ခန္းမ်ား၊အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းမ်ားလုပ္ငန္းနွင္႕တိုင္မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားျပီးအလြယ္တကူနွင္႕ အလိုအေလ်က္ တပ္ဆင္ျဖဳတ္နိုင္ သည္႔ Plastic Formwork ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွသံုးေနက်ျဖစ္ေသာTimber,Steelမ်ားနွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက Geo Panel သည္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသက္သာ၍ တပ္ဆင္ရာတြင္လည္းလြယ္ကူလွပါသည္။Geo Panel တြင္ အရြယ္အစားစံုပါရွိ၍Nylon Handel မ်ားအသံုးျပဳကာတပ္ဆင္ရပါသည္။ ...

GeoPanel Star (Column ေလးေထာင့္) (Adjust လုပ္လုိ႔ရ)

Geopanel Star အမည္႐ွိ ေက်ာက္ပုံးပစၥည္းသည္ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ ရေသာ Shuttering ပါဝင္ေသာ အခ်ပ္ျဖစ္ျပီး ခံႏုိင္ရည္အား ျမင့္မားေသာ ABS Plastic ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဤေက်ာက္ပုံး ပစၥည္းကုိ သံကူကြန္ကရစ္ တုိင္မ်ား ႀကီးမားေသာ အုတ္ျမစ္ အဖုံးမ်ားႏွင့္ နံရံမ်ား ျပဳလုပ္ဖန္္တီးႏုိင္ပါသည္။ အခ်ပ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ...

Geo Sky

Geoskyသည္ Concrete ၾကမ္းခင္းမ်ားေလာင္းရာတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ Plastic Formwork အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္သည္။ Main beam မ်ားကိုတြဲေလာင္းနိုင္ျခင္းနွင္႔ sliding wedge မ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင္႕ အခ်ိန္ေစာ၍ ခြာနိုင္ပါသည္။ထိုသို႕ အခ်ိန္ေစာ ၍ ခြာနိုင္ျခင္းေၾကာင္႕Panel မ်ားအားတျခားေနရာတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္းျဖင္႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေစနိုင္ပါသည္။ အေလးခိ်န္အားျဖင္႕ 11 Kg ...

Geo Plast Accessories

ကြ်န္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီသည္ အီတလီနိုင္ငံရွိGeoPlast Company မွထုတ္လုပ္ေသာ Plastic Formwork မ်ားအားဂုဏ္ယူစြာျဖင္႔ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ...

Geo Panel Art

ABS system ျဖင္႕ျပဳလုပ္ထားေသာGeoPanel Art ဆိုသည္႕ Product ကို Concrete wall မ်ားတြင္အကြက္ေဖာ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။GeoPanel ျဖင္႕တဲြဆက္အသံုးျပဳမည္ဆိုပါကhighproductivity textured concrete wall အျဖစ္ရရွိနိုင္သည္႕ Formwork အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္သည္။ထို Product အားအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင္႕အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန္၊သက္သာ၍ concrete မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေက်ာက္စရစ္တံုးမ်ား ျမွပ္၍အလွဆင္ထားသကဲကသို႕ရရွိပါသည္။ ...

Sky Rail

SkyRail အမည္႐ွိ Formwork နည္းပညာတစ္ခုကေတာ့ အေစာင္းမ်ားပါေသာ one-way Slab မ်ား အတြက္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ လူေနအေဆာက္အအုံ (သုိ႔) စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ သုံး တတ္ျပီး အႀကိမ္အေရအတြက္အားျဖင့္ (100)ႀကိမ္အထိ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ ရပါသည္။ SkyRail နည္း ပညာ သည္ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးျပီး ...

New Nautilus

New Nautilus နည္းပညာသည္ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးေသာ ေလဟာနယ္ပါေသာ ကြန္ကရစ္ Slab မ်ားကုိ recycled PP(polypropylene) ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါသည္။ Recycled PP ပစၥည္းကုိ္ ဆုံး႐ႈံးခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Geoplast S.P.A မွ ဖန္တီးျပဳလုပ္လုိက္ေသာ ဒီနည္းပညာသည္ ေခတ္အမွီဆုံး molding နညး္ပညာကုိ ...

Geopanel ေရကူးကန္

သံကူကြန္ကရစ္ နံရံမ်ားအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ရေသာ ေက်ာက္ပုံး ေက်ာက္ခြက္။ Geopanel အခ်ပ္မ်ား၏ စြယ္စုံးသုံး၍ရေသာ အက်ဴိးေက်းဇူးျဖင့္ ေက်ာက္ပုံးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္လာပါသည္။ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျပီး ခြာတဲ့ အခါ မွာလညး္ ဘာအလုပ္မွ ျပန္လုပ္ေပးစရာ မလုိပါဘူး။ ပလာစတာ ဖုံးအုပ္ျခင္းျဖင့္ ...

SKYDOME

လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား ၊စက္ရံုမ်ားနွင္႕အျခားေသာအေဆာက္အအုံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ Concrete ၾကမ္းခင္းမ်ားေလာင္းရာတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ Plastic Formwork အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္သည္။ ေပါ့ပါးတဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအုံတစ္ခုမွာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ two-way ribs အေနျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ...