• ျမန္မာစာ
  • English
  • ၀၉-၅၁၀၁၅၈၀,၀၉-၉၆၅၁၀၁၅၈၀, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၃, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၅
  • [email protected]
Conwood ထုတ္ကုန္မ်ား

Conwood ထုတ္ကုန္မ်ား

ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားကိုဂုဏ္ယူစြာနွင္႔ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားသည္ သစ္သားကဲ့သို႕ေကြးနိုင္ဆန္႕နိုင္ရုံသာမက Concrete ကဲ့သို႕လည္းမာေက်ာပါသည္။ConwoodCo.,Ltd မွ ၄င္းတို႕၏ အရည္အေသြးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္နိုင္ျခင္းအတြက္ဂုဏ္ယူေနပါသည္။အရည္အေသြးျမင္႕ သစ္အစားထိုးေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆန္းသစ္သည္႕စီမံကိန္းမ်ား ၊အဆင္႔ျမင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကဲ႕သို႕ ၾကီးမားသည္႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္္လြင္သည္႕ နည္းပညာမ်ားနွင္႕ သုေတသနရလဒ္ေတြအရေထာက္ပံ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါသည္။အျခားနည္းနွင္႔ ေျပာရမည္ဆိုရင္ Conwoodသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားနွင္႕ ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာကမာၻအနွံကူညီေနပါသည္။

တံစက္ျမိတ္ႏွင့္မ်က္ႏွာက်က္မ်ား

ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားကိုဂုဏ္ယူစြာနွင္႔ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားသည္ သစ္သားကဲ့သို႕ေကြးနိုင္ဆန္႕နိုင္ရုံသာမက Concrete ကဲ့သို႕လည္းမာေက်ာပါသည္။ConwoodCo.,Ltd မွ ၄င္းတို႕၏ အရည္အေသြးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္နိုင္ျခင္းအတြက္ဂုဏ္ယူေနပါသည္။အရည္အေသြးျမင္႕ သစ္အစားထိုးေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆန္းသစ္သည္႕စီမံကိန္းမ်ား ၊အဆင္႔ျမင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကဲ႕သို႕ ၾကီးမားသည္႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္္လြင္သည္႕ နည္းပညာမ်ားနွင္႕ သုေတသနရလဒ္ေတြအရေထာက္ပံ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါသည္။အျခားနည္းနွင္႔ ေျပာရမည္ဆိုရင္ Conwoodသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ...

ၾကမ္းခင္းမ်ား

ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားကိုဂုဏ္ယူစြာနွင္႔ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားသည္ သစ္သားကဲ့သို႕ေကြးနိုင္ဆန္႕နိုင္ရုံသာမက Concrete ကဲ့သို႕လည္းမာေက်ာပါသည္။ConwoodCo.,Ltd မွ ၄င္းတို႕၏ အရည္အေသြးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္နိုင္ျခင္းအတြက္ဂုဏ္ယူေနပါသည္။အရည္အေသြးျမင္႕ သစ္အစားထိုးေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆန္းသစ္သည္႕စီမံကိန္းမ်ား ၊အဆင္႔ျမင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကဲ႕သို႕ ၾကီးမားသည္႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္္လြင္သည္႕ နည္းပညာမ်ားနွင္႕ သုေတသနရလဒ္ေတြအရေထာက္ပံ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါသည္။အျခားနည္းနွင္႔ ေျပာရမည္ဆိုရင္ Conwoodသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ...

နံရံမ်ား

ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားကိုဂုဏ္ယူစြာနွင္႔ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားသည္ သစ္သားကဲ့သို႕ေကြးနိုင္ဆန္႕နိုင္ရုံသာမက Concrete ကဲ့သို႕လည္းမာေက်ာပါသည္။ConwoodCo.,Ltd မွ ၄င္းတို႕၏ အရည္အေသြးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္နိုင္ျခင္းအတြက္ဂုဏ္ယူေနပါသည္။အရည္အေသြးျမင္႕ သစ္အစားထိုးေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆန္းသစ္သည္႕စီမံကိန္းမ်ား ၊အဆင္႔ျမင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကဲ႕သို႕ ၾကီးမားသည္႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္္လြင္သည္႕ နည္းပညာမ်ားနွင္႕ သုေတသနရလဒ္ေတြအရေထာက္ပံ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါသည္။အျခားနည္းနွင္႔ ေျပာရမည္ဆိုရင္ Conwoodသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ...

အလွဆင္သည့္ပစၥည္းမ်ား

ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားကိုဂုဏ္ယူစြာနွင္႔ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ျဖစ္ေသာConwoodပစၥည္းမ်ားသည္ သစ္သားကဲ့သို႕ေကြးနိုင္ဆန္႕နိုင္ရုံသာမက Concrete ကဲ့သို႕လည္းမာေက်ာပါသည္။ConwoodCo.,Ltd မွ ၄င္းတို႕၏ အရည္အေသြးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္နိုင္ျခင္းအတြက္ဂုဏ္ယူေနပါသည္။အရည္အေသြးျမင္႕ သစ္အစားထိုးေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆန္းသစ္သည္႕စီမံကိန္းမ်ား ၊အဆင္႔ျမင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကဲ႕သို႕ ၾကီးမားသည္႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္္လြင္သည္႕ နည္းပညာမ်ားနွင္႕ သုေတသနရလဒ္ေတြအရေထာက္ပံ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါသည္။အျခားနည္းနွင္႔ ေျပာရမည္ဆိုရင္ Conwoodသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ...