• ျမန္မာစာ
  • English
  • ၀၉-၅၁၀၁၅၈၀,၀၉-၉၆၅၁၀၁၅၈၀, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၃, ၀၉-၉၅၁၀၇၀၆၃၅
  • [email protected]
ကုမၼဏီအေၾကာင္း

ကုမၼဏီအေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္ေနေသာအေျခခံလိုအပ္သည္႔ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးရရွိနိုင္ေစရန္အတြက္     Eco Plus Trading Co., Ltd ကုိ 2012 ခုနွစ္မွာစတင္တည္ေထာင္ခဲ႕ပါသည္။တိုးတက္ေနေသာနိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင္႕အတူစတင္လုပ္ေဆာင္ကတည္းကလုပ္ငန္းနွင္႔ပတ္သက္ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာကိုရရွိခဲ႕ပါသည္။ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္မွန္မႈ၊ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ထုတ္ကုန္မ်ား၊၀ယ္ယူသူ မ်ားနွင္႕ ေထာက္ပံသူတို႕ဧ။္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာကိုလည္း    ကြ်န္ေတာ္တို႕    Eco Plus Trading Co., Ltd မွ သိသာထင္ရွားစြာေျပာင္းလဲခဲ႕ပါသည္။