• ျမန္မာစာ
  • English
  • ၀၉-၇၉၈ ၈၉၀ ၈၀၁၊ ၀၉-၉၇၇ ၀၇၃ ၁၂၃
  • [email protected]

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေၾကာင္း

underline kanote

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္ေနေသာအေျခခံလိုအပ္သည္႔ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးရရွိနိုင္ေစရန္အတြက္ Eco Plus Trading Co., Ltd ကုိ 2012 ခုနွစ္မွာစတင္တည္ေထာင္ခဲ႕ပါသည္။တိုးတက္ေနေသာနိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင္႕အတူစတင္လုပ္ေဆာင္ကတည္းကလုပ္ငန္းနွင္႔ပတ္သက္ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာကိုရရွိခဲ႕ပါသည္။ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္မွန္မႈ၊ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ထုတ္ကုန္မ်ား၊၀ယ္ယူသူ မ်ားနွင္႕ ေထာက္ပံသူတို႕ဧ။္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ Eco Plus Trading Co., Ltd မွ သိသာထင္ရွားစြာေျပာင္းလဲခဲ႕ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ တာ၀န္ေတြကေတာ႕  ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားနွင္႕ အတူ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Company ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအားထုတ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ား ထံသို႕ တန္ဖိုးရွိေသာေပးပို႕မႈျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင္႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအား ေလ်ာ႕ခ်ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းနွင္႕ ပတ္၀န္းက်င္နွင္႕ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ား ၊သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကိုလိုက္နာရန္ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ Company မွ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ Company သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Company  မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊၀ယ္ယူအားေပးသံုးစြဲသူမ်ား ၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ေထာက္ပံသူမ်ားနွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား

underline kanote