• ျမန္မာစာ
  • English
စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြ (ABS)

စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြ (ABS)

Date : 23. November, 2017
စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြ (ABS)

ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကတြင္ တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစႏိုင္ေသာ အီတလီႏိုင္ငံထုပ္ Geo Plast အမွတ္တံဆိပ္သစ္ အစားထိုး ABS Plastice မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းသရုပ္ျပပြဲ